فصلنامه سرو ماندگار، بعنوان نشریه تخصصی صنعت کاتالیست، از سال ۹۸ فعالیت خود را آغاز نموده، بطوری که در این نشریه تلاش شده است تا در جهت ترویج صنعت کاتالیست ایران گام برداشته شود و نقطه نظرات مدیران و متخصصان صنایع مصرف کننده کاتالیست در کنار مقالات علمی از کاتالیست و فرایندهای کاتالیستی منتشر شود.

شماره های قبلی فصلنامه سرو ماندگار

 

فصلنامه شماره هشت و نه

 

فصلنامه شماره هفت

 

فصلنامه شماره شش

 

فصلنامه شماره پنج

فصلنامه شماره چهار

فصلنامه شماره سه

فصلنامه شماره دو

فصلنامه شماره نسخت